Home | About us | Product Download | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  

193083slite.jpg
      Download the complete 0 / Times
SmartClinic Nice 5.0 Lite
176841nicebutton.jpgระบบซอฟต์แวร์บริหารายในคลินิกเสริมความงาม คลินิคศัลยกรรมความงาม คลินิกผิวหนัง คลินิกทั่วไป ฯลฯ สมบูรณ์แบบ

เวอร์ชั่นใหม่นี้ มีการเพิ่มเติมระบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างมากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกเฉพาะด้านเช่น ระบบการเก็บประวัติคนไข้รวมถึงรูปาพ ระบบการขายคอร์สทรีทเมนท์  ระบบการเก็บาพเปรียบเทียบ  ระบบการลงตำแหน่งการรักษา ระบบคลังยาที่มีความละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้นำจุดเด่นของ SmartDrugstore มาบรรจุไว้ด้วย ทำให้ระบบการรักษาและคลังยามีความสมบูรณ์ครบถ้วน การพัฒนาครั้งนี้ มีการเพิ่มเติมทีมงานแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์เพื่อวิเคราะห์และจัดทำซอฟต์แวร์นี้ให้มีความสมบูรณ์และสนองความต้องการในการใช้งานคลินิกให้มากที่สุด ทีมงานได้ทำการศึกษาและทดลองใช้งานในคลินิกเสริมความงามและคลินิคผิวหนังต่างๆทั่วประเทศ

http://www.software.worldmedic.com/smartclinic_group/smclinice_5_lite/index.htm   © Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020