Home | About us | Product Download | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  

473556SDI.jpg
      Download the complete 3 / Times
SmartDrug-Interaction
733672SDILOGO.jpgระบบซอฟต์แวร์ตรวจสอบการทำปฏิกิริยาของยา

ระบบเช็คการทำปฏิกิริยากันของยา (Drug Interaction) ซึ่งที่ผ่านมาต้องใช้การเปิดตำรา หรือไม่ก็ใช้ซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ  ซึ่งข้อมูลที่พบ   เห็นพ้องกันว่า  หากมีซอฟต์แวร์ที่สามารถเช็ค Drug Interaction ที่เป็นของคนไทยเอง น่าจะดีเป็นอย่างยิ่ง และ น่าจะทำให้ระบบการจ่ายยามีความปลอดัยต่อคนไข้และ เป็นผลดีต่อความเชื่อมันต่อวิชาชีพเสัชกรเองด้วย   ผลประโยชน์จะเกิดขึ้นกับคนไข้ 

http://www.software.worldmedic.com/smartdrug_group/smartdrugs-interaction/index.html   © Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020