Home | About us | Product Download | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  

528513smartguide.jpg
      Download the complete 4 / Times
SmartGuide
683039sgl.jpgระบบซอฟต์แวร์การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น สำหรับร้านยาทั่วไปและร้านยาคุณาพ

ซอฟต์แวร์ที่คอยช่วยเหลือการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นแบบง่ายๆ ใช้งานง่าย และสะดวก รวดเร็ว มาใช้ประกอบกัน  ทีมงานจึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้นโดยมีข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ชำนาญการ และ มีข้อมูลแม่แบบ(Master File)  และหากแต่ละร้านยาหรือร้านยาเครือข่ายที่ต้องการปรับปรุงระบบให้บริการสำหรับลูกค้า (Customer Relationship Management ;CRM) ก็สามารถนำซอฟต์แวร์นี้ใช้กับข้อมูลแม่แบบที่เซ็ตขึ้นสำหรับเครือข่ายของตนเองได้เช่นกัน  ข้อมูลที่บรรจุไว้ในซอฟต์แวร์นี้  ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ  และระบบซอฟต์แวร์จะสร้างไว้ให้ข้อมูลเกี่ยวเนื่องกันเอง  

http://www.software.worldmedic.com/beta_version/smdg.html   © Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020